Bài thơ kính dâng Cố HT Giác Dũng

HOÀ theo thể tánh Chơn Như

THƯỢNG vô, thượng Pháp mĩm cười an nhiên

GIÁC tâm sạch hết ưu phiền

DŨNG từ bi nguyện an nhiên nhẹ nhàng.

Tác giả bài viết: HT Thích Giác Trí